Jets

Praktisch advies in rare tijden

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Wat is het?


De regeling Werktijdverkorting (wtv) was opengesteld voor ondernemers die hun omzet als gevolg van de uitbraak van het corona-virus zagen dalen en daardoor problemen kregen met het betalen van hun personeel. Deze regeling was niet goed toegesneden op de huidige situatie. De regering heeft daarom nu een nieuwe regeling opgezet.

Op 31 maart heeft het kabinet bekendgemaakt hoe de NOW-regeling eruit gaat zien. Het is de bedoeling dat de aanvragen vanaf 6 april a.s. kunnen worden ingediend. Op het moment van schrijven van dit stuk is nog niet helemaal zeker dat die datum gehaald wordt. Dat wordt op 3 april bekendgemaakt.

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot 90%. Het UWV betaalt een voorschot op deze tegemoetkoming. Zowel werknemers met een vast als werknemers met een flexibel contract kunnen hiermee worden doorbetaald. Ook uitzendbureaus kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor hun uitzendkrachten. De tegemoetkoming kan in elk geval voor drie maanden worden aangevraagd. Als dat nodig is, kan de tegemoetkoming drie maanden worden verlengd. Misschien komen er voor de verlenging nog aanvullende voorwaarden.
Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe werkt het?


Je vraagt de tegemoetkoming aan bij het UWV. De website waarop je de aanvraag kunt doen komt als het goed is dus snel online.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming zijn:
  • De werkgever verplicht zich zijn werknemers niet te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de periode waarin de tegemoetkoming wordt ontvangen. Deze voorwaarde geldt vanaf 18 maart. Als wel ontslagaanvragen worden ingediend, wordt daar bij de vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. Het loon van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd, vermeerderd met 50%, wordt van de subsidie afgetrokken.
  • De werkgever spant zich in de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Hij moet zijn werknemers dus doorbetalen, ook de oproepkrachten die hij normaal gesproken inzet.
  • De ondernemer verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De maximale tegemoetkoming is 90% van de loonsom.
    • Als 100% van de omzet wegvalt, wordt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.

    • Als 50% van de omzet wegvalt, wordt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.

    • Als 25% van de omzet wegvalt, wordt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.


De subsidie is dus naar rato. Om uit te rekenen op welk percentage je kan rekenen, kan je het best je verwachte omzetdaling in een vergelijking zetten:
Stacks Image 49
Door nu kruislings te vermenigvuldigen kan je bepalen hoeveel subsidie je vanuit de NOW-regeling zou kunnen ontvangen. Met 40% omzetverlies is dat (40 maal 90 gedeeld door 100) 36%.

Onder loonsom wordt verstaan: het loon inclusief werkgeverslasten en vakantiegeld. Het UWV berekent zelf de loonsom op basis van de bekende gegevens van januari 2020.

Als je een aanvraag indient, betaalt het UWV aan de werkgever een voorschot op de tegemoetkoming. Dit voorschot is 80% van de verwachte tegemoetkoming. De betaling gebeurt in drie termijnen. Het UWV streeft ernaar de eerste termijn van het voorschot binnen twee tot vier weken na de aanvraag te betalen.

Achteraf, binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd, moet worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en wat de hoogte van de definitieve tegemoetkoming is. Deze definitieve vaststelling van de subsidie moet de werkgever aanvragen. Daarbij is een accountantsverklaring vereist.

Hoe werkt het voor werknemers?


Werknemers krijgen hun volledige loon doorbetaald. Zij hoeven zelf geen aanvraag te doen voor de regeling, de werkgever doet een aanvraag en levert alle benodigde gegevens aan. Anders dan bij de ‘oude’ regeling werktijdverkorting verbruikt een werknemer onder de nieuwe regeling geen WW-rechten. Werknemers hoeven dus ook geen WW-rechten te hebben opgebouwd om doorbetaald te krijgen. Ook werknemers die nog maar kort actief zijn op de arbeidsmarkt vallen onder de regeling. Of de werkgever de werknemers waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd inzet voor werk, is een keuze van de werkgever. Werkgever en werknemer moeten hier samen afspraken over maken.