Jets

Praktisch advies in rare tijden

Tegenstrijdige regelingen
De TOZO regeling omschreven we al eerder. Als je gebruik maakt van de TOZO regeling vraag je eigenlijk Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen aan, de Bbz-regeling. Deze gemeentelijke regeling is oorspronkelijk bedoeld voor een beperkte groep:
  • pre starters: mensen die zich vanuit de bijstand aan het oriënteren zijn op ondernemerschap
  • starters; mensen die vanuit de bijstand starten met een zelfstandig beroep of een onderneming
  • gevestigde ondernemers met tijdelijke financiële problemen
  • ondernemers die stoppen met hun bedrijf en in de afbouwfase financiële steun nodig hebben
  • ondernemers geboren voor 1 januari 1960

De regels voor deze Bbz-regeling verschilden per gemeente en dus ook de voorwaarden waaronder je die kreeg. Bij de meeste gemeenten werd een ondernemersplan verplicht gesteld. Afhankelijk van de gemeente werd al dan niet hulp of scholing aangeboden, en ook de hoogte en de duur van de Bbz-regeling kon variëren. Daarnaast werd door de gemeente bepaald of het bedrijf ook levensvatbaar was – alleen bij de oudere ondernemer hoefde dat niet. Omdat het een bijstandsuitkering betrof, werd naast het eigen inkomen ook getoetst wat het inkomen van de partner was, en of er vermogen was. De Bbz-regeling was een aanvulling op het gezinsinkomen tot bijstandsniveau.

Het bijzondere van deze regeling zat hem juist vaak in het niet hoeven voldoen aan allerlei verplichtingen die door gemeenten aan andere uitkeringen werden gekoppeld.

Nu opeens veel ondernemers hun inkomen zien teruglopen tot vrijwel nul, is deze Bbz-regeling tijdelijk omgebouwd naar de TOZO regeling. Om snel te kunnen handelen, heeft deze regeling geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomenstoets. De uitkering (tot maximaal € 1.500,-) is een gift. Terugbetalen hoeft dus niet, maar het is en blijft een aanvulling op je inkomen. Over dat inkomen heb je daarom ook informatieplicht.

De uitkering voor een aanvulling op het gezinsinkomen is een uitkering tot het sociaal minimum. Dat zou belangrijk lager kunnen liggen dan je gewend bent, zeker als een van de twee ook een baan in loondienst heeft. Hoewel er nu niet vooraf getoetst wordt, wordt het partnerinkomen wel meegenomen in de definitieve berekening, achteraf. Teveel ontvangen uitkering kan dan teruggevorderd worden.

Aan het ontvangen van de TOZO uitkering zijn (nog) geen tegenprestaties gekoppeld. Dus ook met een TOZO uitkering kan je blijven ondernemen. De winst uit onderneming wordt dan tot het sociaal minimum aangevuld door de TOZO uitkering.

Naast de TOZO-regeling is de TOGS regeling opengesteld. Ook die beschreven we al eerder. De TOGS regeling is vooral bedoeld om je vaste lasten te dekken en niet als inkomensvoorziening. De TOGS en TOZO ‘bijten’ elkaar dus niet. Alleen als je al overheidssteun gebruikte om te ondernemen (€ 200.000,- of meer sinds 2018) kom je niet in aanmerking voor de TOGS regeling.

Een andere regeling waarmee ondersteuning kan worden gevraagd is de NOW-regeling. Daarmee worden de loonkosten gesubsidieerd. Voor welk deel dat gebeurt is afhankelijk van het omzetverlies.
Op deze regeling kan naast de TOZO en de TOGS een beroep worden gedaan.

Voor alle regelingen geldt dat er wel sprake moet zijn van omzetverlies. Als een bedrijf of instelling (grotendeels) draait op subsidies, is het maar de vraag of voldaan wordt aan de ondergrens qua omzetverlies om in aanmerking te komen voor de regelingen.